try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15866513-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}
> Strona główna > Zasady współpracy

Warunki wykonywania umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych (załącznik nr 1 do umowy).

I.Definicje:

 1. Dla potrzeb niniejszych Warunków wykonywania umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych poniższe wyrażenia przyjmują następujące znaczenie:

  1) Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zleceniobiorcą i Zleceniodawcą o prowadzenie ksiag rachunkowych.

  2) Klient – oznacza Zleceniodawcę określonego w Umowie.

  3) Biuro rachunkowe – oznacza Zleceniobiorcę określonego w Umowie.

  4) Zleceniodawca – oznacza osobę uprawnioną do reprezentowania          Klienta, w szczególności właściciela, współwłaściciela lub członka Zarządu albo osobę uprawnioną do reprezentowania Klienta na podstawie złożonego pełnomocnictwa.

  5) Zleceniobiorca – oznacza osobę uprawnioną do reprezentacji Biura rachunkowego, w szczególności współwłaściciela.

  6) Pracownik biura rachunkowego – oznacza osobę zatrudnioną             u Zleceniobiorcy, upoważnioną do wykonywania określonych czynności     związanych z realizacją Umowy.

  7) Księgi rachunkowe - oznacza:

  a) księgi rachunkowe, księgi do których prowadzenia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn.zm),

  b) ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję o której mowa w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. za Dz.U. 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.) i w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. za Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 930 z późn.zm.) lub w akcie prawnym, w którym sposób prowadzenia tej ewidencji będzie w przyszłości uregulowany,

  c) rejestry sprzedaży vat i rejestry zakupów vat, ewidencję o której mowa w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn.zm.) lub w akcie prawnym, który go w przyszłości zastąpi,

  d) inne ewidencje podatkowe, ewidencje których obowiązek prowadzenia spoczywa, bądź - z mocy prawa - będzie spoczywał na podatnikach,          płatnikach i inkasentach, i których prowadzenie może być powierzone Biuru rachunkowemu.

  8) Dowód księgowy – oznacza dokument stwierdzający dokonanie w rzeczywistości konkretnej operacji gospodarczej, zawierający wymagane dane oraz podlegający – zgodnie z przepisami ustawy wymienonej wyżej w punkcie 7 lit. "a"- zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych lub w      ewidencji podatkowej.
   
 2. Ilekroć w niniejszych Warunkach wykonywania Umowy powołano przepis prawa lub akt prawny, który w późniejszym czasie ulegnie zmianie lub zostanie zastąpiony innym aktem prawnym, o ile przepis przejściowy nie stanowi inaczej, do wykonywania Umowy stosuje się brzmienie przepisu lub akt prawny w nowej, zmienionej formie.
   
 3. Ilekroć w niniejszych Warunkach wykonywania umowy lub w Umowie albo w Cenniku (załącznik nr 2) powołano konkretną  deklarację,  zeznanie,  sprawozdanie lub informację lub określono jej wzór, to dotyczy to także deklaracji, zeznania, sprawozdania lub informacji, która - z mocy przepisów prawa - zastanie wprowadzona jako wzór nowy.

II.Przedmiot Umowy.

 1. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje zwłaszcza:

  1) założenie i prowadzenie odpowiednich ksiąg rachunkowych oraz wymaganych prawem ewidencji podatkowych, których prowadzenie może zostać powierzone Biuru rachunkowemu,

  2) obliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz obciążeń publicznoprawnych przypadających od wynagrodzeń (sporządzanie list płac),

  3) prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zasiłków finansowanych przez ZUS, jak również w zakresie obowiązków wobec PFRON,

  4) opracowywanie wynikających z ksiąg rachunkowych lub z dokumentacji doręczonej Biuru rachunkowemu projektów deklaracji i zeznań podatkowych, w tym dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz w sprawach ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, państwowych funduszy celowych, jak również zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz innych,

  5) sporządzanie projektów innych deklaracji i informacji lub sprawozdań wymaganych przez instytucje publiczne, związanych z działalnością Klienta, o ile wynikają one z dokumentacji dostarczonej do Biura rachunkowego,

  6) sporządzanie niektórych dowodów księgowych, (np. not księgowych, dowodów wewnętrznych PK, wenętrznych faktur vat itp.),

  7) sporządzanie zleconych przez Klienta pism w bieżących sprawach księgowych oraz podatkowych i skarbowych, jak np.: zgłoszenia zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego, zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania, wezwania do zapłaty itp.,

  8) opracowywanie sprawozdań statystycznych wynikających z ksiąg,

  9) sporządzanie na żądanie Klienta dodatkowych wydruków z bazy danych oraz sprawozdań finansowych oraz także innych opracowań i analiz,

  10) prowadzenie ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników zatrudnionych u Klienta w ramach stosunku pracy,

  11) doradztwo ekonomiczno-gospodarcze w sprawach bieżących w zakresie nie przekraczającym w miesiącu 1 godziny, z tym zastrzeżeniem, że opracowywanie biznesplanów, analiz finansowych, różnych opinii, pism itp. czynności, jak również porady i doradztwo wymagające większego nakładu pracy, mogą być realizowane na podstawie odrębnego zlecenia i osobno ustalanych zasad wynagradzania Biura rachunkowego.
   
 2. Ponadto, na rzecz Klienta może być realizowana usługa reprezentowania go w postępowaniu podatkowym lub skarbowym oraz w postępowaniu kontrolnym albo załatwienia konkretnej sprawy.
   
 3. Usługa reprezentowania Klienta przed właściwym miejsowo organem podatkowym i Oddziałem ZUS w bieżących sprawach jest realizowana jedynie wówczas, gdy realizowane są czynności wymienione wyżej w punkcie 1.11., i gdy udzielonio pełnomocnictwa.
   
 4. Wyżej wymieniony zakres przedmiotowy może zostać Umową zawężony lub poszerzony.
   
 5. Wyłączona jest możliwość zlecania przez Klienta osobie trzeciej lub samodzielnego realizowania całości lub części czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy bez wyraźnej i pisemnej zgody Biura rachunkowego, chyba że dokonanie czynności wymaga osobistego działania Klienta albo działania niezwłocznego lub też wynika z treści Umowy.
   
 6. Biuro rachunkowe może uzależnić wykonanie konkretnej usługi od złożenia przez Klienta pisemnego zlecenia (zamówienia), które powinno określać: przedmiot usługi, termin wykonania, uzgodnione wynagrodzenie należne Biuru rachunkowemu.

III.Obowiązki Klienta.

 1. Do obowiązków Klienta należy:

  1) terminowe przekazywanie do Biura rachunkowego dokumentów, o których mowa w punkcie V. niniejszego załącznika,

  2) udzielanie pracownikowi Biura rachunkowego prawdziwych informacji i wyjaśnień niezbędnych do prawidłowej oceny przeprowadzonych operacji gospodarczych,

  3) sporządzanie i przygotowywanie dowodów księgowych, spisów z natury i ich wycena, jak również innej dokumentacji w sposób rzetelny i wymagany przez Biuro rachunkowe oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

  4) prowadzenie spraw kadrowych, spraw pracowniczych, socjalno-bytowych itp. w zakresie przekraczających obowiązki Biura rachunkowego wynikające z Umowy,

  5) stawianie się w Biurze rachunkowym najpóźniej w dniu poprzedzającym termin złożenia informacji, sprawozdania, deklaracji lub zeznania do urzędu skarbowego lub innej instytucji publicznej, celem przeanalizowania i podpisania tych dokumentów,

  6) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w wyniku współpracy z Biurem rachunkowym lub w wyniku udzielonych rad, przekazanych informacji, tudzież nieudostępnianie nikomu - za wyjątkiem osób uprawnionych z mocy prawa lub osób, których one dotyczą - opracowanych przez Biuro rachunkowe opinii, ekspertyz, sprawozdań itp. dokumentów oraz teksu Umowy pod rygorem zapłaty kary umownej równiej wynagrodzeniu netto za ostatnie 5 miesięcy, a w razie gdyby nie pokryłoby to szkody Zleceniobiorcy - odszkodowania uzupełniającego.

  7) Jeżeli do wykonania przez Biuro rachunkowe usługi niezbędne okaże się współdziałanie Klienta lub udział jego pracownika, agenta lub partnera handlowego, wówczas Klient zobowiązany jest do zapewnienia kontaktu i współpracy tych osób.

  8) Klient jest zobowiązany do podania Biuru rachunkowemu sposobu kontaktowania się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu.
   
 2. Ponadto, do obowiązków Klienta należy dokonywanie czynności prawnych z zachowaniem norm przewidzianych prawem oraz rzetelne prowadzenie interesów, w tym regulowanie wszelkich zobowiązań.
   
 3. Jeżeli podjęcie czynności przez Biuro rachunkowe będzie wymagało udzielenia jego przedstawicielowi pełnomocnictwa do działania w imieniu Klienta, koszty pełnomocnictwa (opłaty skarbowe itp.) ponosi Klient lub podlegają zwrotowi w formie należności za usługę polegającą na sporządzeniu pełnomocnictwa.

IV.Obowiązki Biura rachunkowego.

 1. Do obowiązków Biura rachunkowego należy:

  1) prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  2) dysponowanie prawami do używanych programów komputerowych, jeżeli są one wykorzystywane do prowadzenia ksiąg lub ewidencji podatkowych Klienta,

  3) zapewnienie należytej ochrony dokumentom dostarczonym przez Klienta (w ramach posiadanych środków), celem zapobieżenia ich zniszczeniu się, zaginięciu lub wglądowi osób trzecich oraz przechowywanie informacji - wynikających z zaksięgowanych do ksiąg rachunkowych operacji gospodarczych - na nośnikach danych przez okres określony w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn.zm.),

  4) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności informacji uzyskanych w wyniku przetworzenia danych wynikających z dokumentów dostarczonych przez Klienta,

  5) najpóźniej na dzień przed terminem wymagalności, informowanie Klienta - w uzgodniony z nim jeden ze sposobów (za pośrednictwem telefonu, faksu lub drogą elektroniczną) - o wysokości ciążących na nim zobowiązaniach podatkowych za dany miesiąc rozliczeniowy; jeżeli Zleceniodawca nie wskazał sposobu komunikaowania się z nim w tej sprawie lub skomunikowanie się z nim nie jest możliwe, na Zleceniodawcy przechodzi obowiązek skontaktowania się z Biurem rachunkowym w tej sprawie,

  6) zapewnienie materiałów, sprzętu i oprogramowania komputerowego niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

  7) utrzymywanie stałego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących usługowo księgi rachunkowe (...),

  8) zachowanie w tajemnicy zawodowej informacji pozyskanych w drodze wykonywania Umowy lub pozostających w związku z udzieloną mu radą, przekazaną informacją lub prowadzoną sprawą;
   
 2. Na żądanie Klienta, Biuro rachunkowe może nieodpłatnie uczestniczyć w czynnościach kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej albo reprezentować Klienta w toku tych postępowań, jeżeli:

  1) zakres przedmiotowy kontroli pokrywa się z okresem wykonywania Umowy,

  2) Umowa nadal jest realizowana przez strony,

  3) czynności kontrolne bezpośrednio są wykonywane w siedzibie Biura rachunkowego lub w siedzibie urzędu skarbowego lub urzędu kontroli skarbowej.

  W razie, gdyby powyższe czynności wiązały się z koniecznością podróży zamiejscowej, Zleceniobiorcy przysługuje zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.


V. Rodzaj i terminy dostarczania dokumentacji do Biura rachunkowego.

 

 1. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Klient winien dostarczyć do Biura rachunkowego następującą dokumentację:

  1) dokumenty identyfikujące Klienta jako podmiot gospodarczy, jak np.: umowa spółki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS-u, zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON, koncesja lub zezwolenie na prowadzenie określonej działalności (jeśli jest wymagan-a/e), umowa o prowadzenie rachunku bankowego dla potrzeb działalności gospodarczej, tytuł prawny do wykorzystywanych budynków (lokali) itp.,

  2) dokumenty identyfikujące Klienta jako podatnika, płatnika i inkasenta podatków, jak np.: kopia zgłoszenia NIP-1 lub NIP-2, decyzja NIP-4 w sprawie nadania identyfikacji podatkowej, kopia zgłoszenia VAT-R, VAT-R/UE, decyzja VAT-5 w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług , potwierdzenie NIP-5 itp., decyzja w sprawie fiskalizacji, zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej itp.,

  3) dokumenty identyfikujące Klienta jako płatnika składek ZUS, jak np.: odpis zgłoszenia ZUS ZPA a w razie, gdy Umowa dotyczy prowadzenia ewidencji spółki osobowej - także zgłoszeń ZUS ZFA i ZUS ZZA współwłaścicieli (wspólników),

  4) dotychczas prowadzone w roku podatkowym księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe oraz ostatnie sprawozdanie finansowe,

  5) dokumenty identyfikujące osoby ubezpieczone, za które Klient - jako płatnik - odprowadza składki ZUS, jak np.: zgłoszenia do ubezpieczeń (ZUS ZUA lub ZUS ZZA), jak również dokumentacja dotycząca spraw ubezpieczeniowych i zasiłkowych pracowników, wykonawców i zleceniobiorców aktualnie zatrudnionych u Klienta,

  6) dokumentację podatkową związana z poborem zaliczek na podatek dochodowy od pracowników, wykonawców i zleceniobiorców aktualnie zatrudnionych u Klienta, jak np.: oświadczeń PIT-2, karty przychodów itp.,

  7) kopie deklaracji podatkowych złożonych w bieżącym roku podatkowym, a w razie, gdy Umowa rozpoczyna się pierwszego dnia roku podatkowego – za przedostatni i ostatni miesiąc poprzedniego roku podatkowego,

  8) akta osobowe pracowników, jeżeli przedmiotem Umowy jest prowadzenie tych akt, albo kserokopie obowiązujących u Klienta umów o pracę i norm akordowych, jeżeli przedmiotem Umowy jest prowadzenie wyłącznie płac,

  9) dotychczasowe ewidencje czasu pracy pracowników, jeżeli przedmiotem Umowy jest prowadzenie tej ewidencji,

  10) dokumentację przyjętych przez Klienta zasad rachunkowości,

  11) obowiązujące u Klienta regulaminy i zarządzenia wewnętrzne,

  12) aktualnie realizowane umowy z kontrahentami,

  13) inne dokumenty, z których mogą wynikać obowiązki publiczno-prawne Klienta.

  Dokumenty wymienione wyżej w punkcie 1 – 3, 7 i 11 – 13 należy przekazać w formie kserokopii a oryginał (oryginalną kopię) okazać do wglądu Biuru rachunkowemu, albo przekazać w formie kserokopii potwierdzonej przez Klienta za zgodności z oryginałem. Dokumenty te nie podlegają zwrotowi.

  Dokumenty wymienione wyżej, w punkcie 4 – 6 i 8 – 10, należy przekazać Biuru rachunkowemu w oryginale.

  W chwili zawierania Umowy oraz na żądanie pracownika Biura rachunkowego Klient jest zobowiązany okazać dowód tożsamości.
   
 2. W celu zaewidencjonowania i rozliczenia miesiąca, Klient przekazuje do Biura rachunkowego następujące dokumenty:

  1) dowody księgowe wystawione przez Klienta lub doręczone mu w rozliczanym miesiącu (rachunki, faktury vat i ich korekty, noty korygujące, księgowe i odsetkowe, dokumenty celne, dowody obrotu bezgotówkowego i gotówkowego, dowody dokumentujące dostawy towarów i usług oraz zapłaty za nie, dowody likwidacji składników majątkowych, dowody odbycia podróży służbowej, wypłaty i rozliczenia zaliczek, listy płac wraz z dowodami wypłaty wynagrodzeń, dowody zapłaty zobowiązań publiczno-prawnych itp.), – najpóźniej w terminie zakreślonym w Umowie,

  2) odpisy dokumentów świadczących o zdarzeniach gospodarczych wynikających z dowodów księgowych, o których mowa w punkcie V.1.12 (np.: umowy z kontrahentami, polisy i decyzje ubezpieczycieli) – w terminie dostarczania dowodów księgowych wymienionych wyżej,

  3) spisy z natury i inną dokumentację inwentaryzacyjną – w najbliższym terminie dostarczania dowodów księgowych,

  4) dokumenty związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy – najpóźniej w dniu zaistnienia tych zdarzeń,

  5) listy obecności lub karty pracy albo inną dokumentację, z której wynika czas pracy pracowników Klienta, umożliwiającą sporządzenie list płac – w terminie umożliwiającym sporządzenie list płac przed terminem wpłaty wynagrodzeń,

  6) zwolnienia lekarskie, wszelkie decyzje, postanowienia, tytuły wykonawcze i wezwania od organów podatkowych, skarbowych i wszelkich instytucji publicznych, jak również własne zarządzenia i regulaminy – niezwłocznie,

  7) udostępnianie do wglądu pracownikowi Biura rachunkowego wypełnionych ewidencji przebiegu pojazdu i innych ewidencji, których prowadzenie obciąża Klienta – w terminie dostarczania dowodów księgowych.
   
 3. Klient jest zobowiązany dostarczać dowody księgowe i inne dokumenty:

  1) sklasyfikowane według rodzaju,

  2) ułożone w porządku chronologicznym,

  3) kompletne,

  4) spełniające wymogi prawa co do formy i czytelności,

  5) właściwie opisane, tzn. zawierające adnotacje jasno oddające charakter i rodzaj dokonanej operacji gospodarczej,

  6) zaakceptowane przez osobę uprawnioną ze strony Klienta.
   
 4. Jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym, na żądanie Biura rachunkowego, Klient jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć tłumaczenie przysięgłe dokumentu lub zwrócić koszt tłumaczenia według ceny zakupu usługi powiększonej o 5 % kosztów ubocznych.
   
 5. Ilekroć w niniejszych Warunkach wykonywania umowy mowa jest o konkretnym dokumencie i obowiązku jego dostarczenia do Biura rachunkowego, rozumie się przez to dany dokument pierwotny oraz każdy aneks, porozumienie, wypowiedzenie i rozwiązanie albo inny dokument zmieniający treść pierwotnego stosunku prawnego.

 

VI.Organizacja współpracy stron.

 

 1. Bieżące sprawy nie wymagające bezpośredniego działania Zleceniobiorcy, Klient załatwia z wyznaczonym pracownikiem Biura rachunkowego.
   
 2. Biuro rachunkowe nie udziela jakichkolwiek informacji i nie załatwia spraw Klienta za pośrednictwem osób nie uprawnionych do działania w jego imieniu.
   
 3. Klient - w drodze pełnomocnictwa - może upoważnić inną osobę do działania w jego imieniu, w określonym lub pełnym zakresie, w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy.
   
 4. Dokumenty, Klient zdaje w Sekretariacie do rąk pracownika Biura rachunkowego.
   
 5. Klient dostarcza dowody księgowe oraz inne dokumenty na podstawie sporządzonego przez siebie - w dwóch egzemplarzach - protokołu zdawczo-odbiorczego, z którego jeden egzemplarz pozostaje w Biurze rachunkowym, albo przyjęcie dokumentu jest poświadczane przez Biuro rachunkowe na jego odwrocie stosowną pieczęcią zawierającą datę.
   
 6. Biuro rachunkowe nie jest uprawnione do podpisywania informacji, sprawozdań, deklaracji i zeznań podatkowych sporządzanych w imieniu Klienta.
   
 7. Terminy wizyt związanych z bieżącą obsługą (zdawanie dokumentów, podpisywanie deklaracji itp.) Klient uzgadnia bezpośrednio z pracownikiem Biura rachunkowego, ustalając dzień i godzinę wizyty, przy czym obsługa Klientów następuje wyłącznie w dni robocze w godzinach: 10,00 – 17,00.
   
 8. Na żądanie Klienta, w uzgodnionym terminie, Biuro rachunkowe udostępnia do wglądu dowody księgowe, księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe oraz sporządza dodatkowe wydruki z bazy danych itp, z tym, że termin wykonania wszelkich czynności strony uzgadniają (o ile nie wynika on z przepisów prawa) a dotrzymanie tych terminów jest realne, jak również z tym zastrzeżeniem, że wgląd w dokumentację następuje w obecności pracownika Biura rachunkowego i za odpłatnością za poświęcony czas pracy.
   
 9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych oraz obsługa Klienta są realizowane w siedzibie Biura rachunkowego; za odrębnym prozumieniem dopuszcza się możliwość realizacji Umowy lub jej części poza siedzibą Biura rachunkowego.
   
 10. Dowody księgowe oraz księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe Klienta, dotyczące okresu objętego Umową, są przechowywane w siedzibie Biura rachunkowego.
   
 11. Za pokwitowaniem, każdy dokument - za wyjątkiem dokumentów nie podlegających zwrotowi - może być wypożyczony Klientowi po sporządzeniu jego kserokopii na koszt Klienta i po poświadczeniu jej za zgodność z oryginałem przez Klienta.
   
 12. Księgi rachunkowe i dokumentacja podatkowa dotycząca danego roku obrotowego - po jego zakończeniu i rozliczeniu - jest przekazywana Klientowi za pokwitowaniem na protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Biuro rachunkowe.
   
 13. Klient jest zobowiązany do odbioru dokumentacji podlegającej zwrotowi mu najpóźniej w terminie 14 dni od wezwania Biura rachunkowego, po rygorem zapłaty dodatkowej opłaty w kwocie 100,- zł (sto) za każdy miesiąc zwłoki.
   
 14. Za koniec miesiąca, w którym następuje rozwiązanie Umowy uważa się ostatni miesiąc, którego dowody księgowe Klienta będą podlegały zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych przez Biuro rachunkowe, np. jeżeli ostatni miesiąc upływu okresu wypowiedzenia Umowy przypada na koniec miesiąca września, to oznacza to, że Biuro rachunkowe realizuje Umowę do końca miesiąca października, w którym prowadzi księgi rachunkowe obejmujące okres miesiąca września. W takim przypadku Biuru rachunkowemu przysługuje wynagrodzenie według zasad określonych w Umowie, mimo upływu terminu rozwiązania Umowy.
   
 15. Jeżeli – na warunkach określonych w punkcie 14 – rozwiązanie Umowy następuje z końcem roku podatkowego, Biuro rachunkowe – za wynagrodzeniem – jest zobowiązane sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz projekt zeznania podatkowego za przedmiotowy rok podatkowy.

Powered by MemHT PLwdrożenie EWU.PL